Enneagramföreningens stipendier

Möjlighet att söka stipendium

I syfte att sprida Enneagrammet och ge möjlighet för flera att delta vid aktiviteter som arrangeras av Enneagramföreningen har styrelsen med stöd av årsmötet beslutat att införa ett stipendium som medlemmar kan söka för att ha möjlighet att deltaga vid dessa sammankomster.

 • Stipendiet gäller reducerad avgift för aktiviteter/kurser/workshops som Enneagramföreningen arrangerar.
 • Avgiften reduceras med 50%, men gäller inte mat, boende eller andra avgifter i samband med aktivitet/kurs/workshop.
 • Stipendiet ges till 1-3 personer, eller ingen person, för varje aktivitet/kurs/workshop.
 • Styrelsen beslutar vilka möten som man har möjlighet att ansöka om stipendium för. Detta annonseras i samband med inbjudan.
 • Styrelsen utser tre personer till en Stipendiegrupp, vars uppgift är att behandla och besluta om tilldelning. Av dessa tre personer skall minst två ska vara från styrelsen.
 • Stipendiegruppens beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiet delas ut med hänsyn till ekonomi, ålder, möjlighet att sprida Enneagrammet ytterligare eller annat som stipendiegruppen anser vara giltigt skäl.
 • Den sökande behöver inte ha några förkunskaper, bara ett intresse för Enneagrammet.
 • Den som söker stipendiet skall skriva ett personligt brev med motivering till stipendiegruppen.
 • Det personliga brevet ska vara stipendiegruppen tillhanda senast datum för ”early bird” för aktuell aktivitet/kurs/workshop.
 • Om den sökande inte blir beviljad stipendium har den sökande rätt att gå aktivitet/kurs/workshop till ”early bird”-pris.
 • Alla sökande meddelas senast två veckor efter ”early-bird”-dagen om de fått stipendiet eller ej.
 • Stipendiegruppen redogör inte för vilka som fått stipendiet (av hänsyn till integriteten för den/de person/personer som fått stipendium).
 • Årsmötet beslutar varje år efter förslag från styrelsen hur mycket som skall avsättas i en stipendiefond för detta ändamål.
 • Det kommer att erbjudas möjlighet för enskilda personer att bidra till denna stipendiefond.

Stipendiegruppen behandlar ansökningar och föreslår vilka 0-3 personer som ska få stipendiet. En av de tre personer i stipendiegruppen är sammankallande, vilket innebär att den personen dels tar emot ansökningarna, dels meddelar de sökanden svar.

Har du spanat in medlemsrummet?

>